Skip to main content

Les Adu

Algemene
Voorwaarden

1. Algemeen

Handelsnaam: Les Adu
Website: www.lesadu.nl
E-mail info@lesadu.nl

BTW: NL196338748B01
Rekening: (IBAN) NL30 ABNA 0512 103372

Telefoon: 06-19691582
KvK: 55474543

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle foto’s, bestellingen, fotosessies, fotoreportages en workshops van Les Adu. Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Heeft de klant een bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kan de klant dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotosessie kenbaar maken.

3. Opdracht

Les Adu heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant en zullen door de Les Adu slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan Les Adu is geretourneerd.

Om een afspraak voor een opdracht vast te leggen, dient 30% van het overeengekomen bedrag van de opdracht voorafgaande aan de opdracht betaald te worden. Ingeval van annulering van de afspraak voor een opdracht door de klant, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Wanneer door de klant en Les Adu samen besloten wordt de afspraak te verplaatsen vanwege het slechte weer, dient binnen 7 werkdagen een nieuwe afspraak gepland te worden. Indien de klant binnen deze termijn geen nieuw voorstel doet of reageert op een voorstel doet of reageert op een voorstel van de fotograaf voor een nieuwe datum, wordt dit als een annulering van de fotosessie gezien en heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Eventuele transportkosten komen voor rekening van de klant.

4. Overeenkomst

Na een aanvraag van een opdracht wordt kosteloos een intakegesprek gevoerd. Intakegesprekken met Les Adu zijn vrijblijvend. Afhankelijk van het verloop van het intakegesprek kan een offerte aan de klant worden verstuurd. In de offerte wordt de volgende punten opgenomen: werkzaamheden, datum, tijd en een prijsindicatie.
De Offerte is geheel vrijblijvend. Offertes worden per mail of schriftelijk aan de klant opgestuurd. De klant dient binnen de offertetermijn te laten weten of er wel/niet een overeenkomst wordt aangegaan.

Overeenkomsten tussen Les Adu en de klant worden in tweevoud opgemaakt en door beide partijen ondertekend. De overeenkomst eindigt slechts op het moment dat levering heeft plaatsgevonden en de gehele koopsom is voldaan. Les Adu streeft ernaar de deadline genoemd in de overeenkomst te halen. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden en/of een situatie van overmacht niet mogelijk zijn, dan doet Les Adu daarvan zo spoedig mogelijk een schriftelijke mededeling aan de klant.

Er is sprake van overmacht in situaties waarin Les Adu geen verwijt te maken valt.
Overmacht wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn bij de volgende gevallen: defecten aan apparatuur, verlies van data door hardware problemen, slechte weeromstandigheden en vertragingen op de weg en/of openbaar vervoer.

5. Levering

De bewerkte foto’s worden in lage en hoge resolutie in jpg binnen 5 dagen geleverd.
De beeldselectie wordt door Les Adu gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk.
De nabewerking wordt door Les Adu bepaald mits er geen voorkeur is van de klant.
Alle foto’s worden bewerkt, zoals dat nodig is bij de ruwe ‘RAW’ bestanden op de voor Les Adu typerende wijze van bewerken en omgezet naar jpg. De ruwe ‘RAW’ bestanden worden niet geleverd.

Bij een fotosessie van 1 uur worden minimaal 5 foto’s geleverd.
Bij een fotosessie van 2 uur worden minimaal 10 foto’s geleverd.
Bij een fotoreportage van 3 uur worden minimaal 40 foto’s geleverd.
Bij een bruiloft fotografie van 6 uur worden minimaal 150 foto’s geleverd.
Bij een bruiloft fotografie van 11 uur worden minimaal 200 foto’s geleverd.

6. Betalingen

Les Adu biedt zijn klanten de mogelijkheid om facturen te betalen door middel van overboeking. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Betalingen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Wederpartij dient bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 40% te doen. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn, welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5% over het factuurbedrag.

Het aanmaningschema bij een betalingstermijn van 14 dagen volgt:
Dag 1: Factuur, 14 dagen betalingstermijn
Dag 20: Telefonisch of via de mail contact
Dag 25: Herinnering, 7 dagen betalingstermijn
Dag 30: 1e aanmaning, 5 dagen betalingstermijn

Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is Les Adu genoodzaakt de klant in gebreke te stellen en de vordering direct uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de klant.

7. Annulering

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, binnen 10 werkdagen na levering van de voorbeeldfoto’s schriftelijk aan Les Adu kenbaar te worden gemaakt. Les Adu heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de Les Adu wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft de klant de volgende keuze:
Les Adu stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande overeenkomst loopt verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst. Indien de klant voor een terugbetaling kiest zal deze binnen 14 werkdagen overgemaakt worden.

8. Klachten & Aansprakelijkheid

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, binnen 10 werkdagen na levering van de voorbeeldfoto’s schriftelijk aan Les Adu kenbaar te worden gemaakt. Les Adu heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 werkdagen een officiële klacht is ingediend, en de factuur binnen de gestelde termijn is voldaan.

De klant is tijdens de opdracht zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en zijn eigendom. Schade aan de klant of zijn eigendom en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verwijten aan Les Adu. Deelname aan een opdracht is volledig op eigen risico.

9. Auteursrecht & Publicatie

De klant geeft toestemming aan Les Adu om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden op internet (zoals website, social media, nieuwsbrief, portfolio) in gratis en betaald drukwerk uit eigen beheer zoals flyer, spandoek, banner, expositie, boek en voor alle huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van Les Adu. De klant ontvang hiervoor geen vergoeding of restitutie.
Les Adu zal de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een ander bedrijf of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de klant. Indien de klant uitdrukkelijk niet wilt dat de gemaakte foto’s van hem/haar gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf. Er kunnen dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie.
Les Adu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of social media.

Indien u beeldmateriaal van Les Adu wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Les Adu. Er zal een passende vergoeding worden overeengekomen.
Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt Les Adu een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Les Adu gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 200,-. Bij twijfel aan de aan u verleende toestemming voor publicatie, is de klant verplicht de schriftelijke licentie voor het betreffende fotogebruik aan Les Adu te tonen.

Foto(‘s) is/zijn inclusief gebruikers- en publicatierechten voor meervoudige publicaties in eigen beheer en PR-doeleinden voor onbepaalde tijd. Deze rechten zijn niet overdraagbaar aan derden. Foto’s mogen niet worden afgedrukt voor expositie doeleinden of als drukwerk en te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming. Bij publicatie naamvermelding fotograaf, Les Adu, wettelijk verplicht. Auteursrecht is en blijft bij de fotograaf.

10. Privacy

Les Adu zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf. Indien de klant een product besteld kan Les Adu ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat de klant instemt voor het gebruik van de door Les Adu gemaakte foto’s door op de website/social media/portfolio te plaatsen of promotiemateriaal te gebruiken. Indien de klant dit wenst is het mogelijk dat Les Adu geen namen in de bestandsnamen en op de website.

11. Rechtskeuze

Alle gevallen waarin in deze Algemene Voorwaarden van Toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Rechts.